bànxìnbàn

半信半疑

拼音 bàn xìn bàn yí 怎么读

注音 ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ

感情 中性

近义词 将信将疑 疑信参半

反义词 无可置疑 自信不疑 坚信不疑

半信半疑的意思

折叠展开

信:相信;疑:怀疑。
既有些相信;又有点怀疑。对真假不能肯定。

出处宋・朱熹《朱子语类》第36卷:“若他们听过了,半信半疑,若存若亡,安得不惰?”

用法联合式;作谓语、定语、状语;形容似信非信,拿不准。

例子尽管大家都这么说,他还是半信半疑

正音”,读作“yí”,不能读作“níng”。

辨形”,不能写作“”。

辨析半信半疑”和“将信将疑”;都是“有些相信又有些怀疑”的意思;常可通用。“半信半疑”常用于口语;表示相信和怀疑的比例各占一半;“将信将疑”多用于书面语;其中“”和“”的比例不一定正好一半。

歇后语 1. 邮包掉水田 —— 半信半疑
2. 情书丢在水坑里 —— 半信半疑

谜语 函猜 (谜底:半信半疑)

半信半疑的详细解释

折叠展开

【释义】

犹“将信将疑”。见“将信将疑”条。

【典故】

此处所列为“将信将疑”之典故说明,提供参考。〈吊古战场文〉是唐代文学家李华凭吊古战场所写,描写古战场的悲凉景象,遥想当年战事的惨烈以及人民因战争所受到的苦难。所描述的虽是古代战事,其实是以古鉴今,因有“秦欤?汉欤?将近代欤?”之问。最后写到战士家属的悲哀,他们对战场上的子弟是生是死茫然不知,对任何传来消息也是将信将疑,不辨真伪。“将信将疑”这个成语出在此处,与“半信半疑”、“半疑半信”义同,可以通用,如《红楼梦》第一○一回:“大了道:『奶奶大喜!这一签巧得很。……』一面说,一面抄了个签经交与丫头。凤姐也半信半疑的。”

【书证】

  • 01.明・杨慎《洞天玄记》第二折:“师傅苦劝弟子回头,弟子半信半疑。若是形山好景,惟恐不实。”
  • 02.《红楼梦》第一○一回:“大了道:『奶奶大喜!这一签巧得很。……』一面说,一面抄了个签经交与丫头。凤姐也半信半疑的。”

半信半疑的翻译

折叠展开
  1. half belief(take something with a pinch of salt)
  2. с нéкоторым сомнéнием(вéриться с трудóм)

半信半疑字义分解

折叠展开

读音(bàn), 十部,共5画

①. 二分之一。 如: 半圆。半百(五十,多指岁数)。

②. 不完全的。 如: 多半。半岛。半透明。半脱产。

③. 在中间。 如: 半空。半路上。半夜。

④. 喻很少。 如: 一星半点。

读音(xìn,shēn), 人部,共9画

㈠ 信 [ xìn ]

①. 诚实,不欺骗。 如: 信用。信守。信物。信货。信誓旦旦。

②. 不怀疑,认为可靠。 如: 信任。信托。信心。信念。

③. 崇奉。 如: 信仰。信徒。

④. 消息。 如: 信息。杳无音信。

⑤. 函件。 如: 信件。信笺。信鸽。信访。

⑥. 随便,放任。 如: 信手(随手)。信步(随意走动,散步)。信笔。信意。

⑦. 同“芯”。

⑧. 姓。

㈡ 信 [ shēn ]

①. 同“伸”,舒展开。

②. 同“伸”,表白。

读音(yí,nǐ), 疋部,共14画

㈠ 疑 [ yí ]

①. 不信,猜度(duó)。 如: 疑惑。疑问。疑心。疑团。疑虑。疑窦。疑点。疑端。猜疑。怀疑。半信半疑。

②. 不能解决的,不能断定的。 如: 疑案。疑难。疑义。存疑。

㈡ 疑 [ nǐ ]

①. 安定,止息。

②. 同“拟”,比拟。

半信半疑分字成语组词

折叠展开